Thông báo cổ đông Vneco

Tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện công văn số 1295/TTGDHCM-NY ngày 18/07/2007 của Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Ðiện Việt Nam (VNECO) tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị VNECO xin thông báo đến các cổ đông nội dung như sau:

  1. Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: Ngày 25/07/2007.
  2. Thời gian tạm dừng chuyển nhượng: Từ ngày 25/07/2007 đến ngày cổ phần của VNECO được giao dịch chính thức tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
  3. Các Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND, giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với pháp nhân), giấy chứng nhận cổ đông (GCNCÐ) và hợp đồng chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng tại văn phòng VNECO trước 16h ngày 25/07/2007. Ðối với những cổ đông đã được cấp GCNCÐ, đề nghị kiểm tra lại các thông tin ghi trên GCNCÐ, nếu có sai sót thì mang GCNCĐ đến văn phòng VNECO để làm thủ tục chỉnh sửa hoặc đổi GCNCÐ mới.
  4. Mọi giao dịch chuyển nhượng cổ phần của VNECO phát sinh sau ngày tạm dừng chuyển nhượng nêu trên đều không có giá trị về mặt pháp lý.


Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với địa chỉ sau để được giải đáp:

  • Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

       Số 223 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
       Điện thoại: 0511 562361 (số lẽ 305); fax: 0511.562367
       Hoặc liên hệ trực tiếp Ông Trần Quang Cần: 0982 024918

  • Chi nhánh công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

      1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
      Điện thoại: 04.936321; fax: 04.9366318

Trân trọng thông báo.

Ðà Nẵng, ngày 20 tháng 07 nãm 2007

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ          
CHỦ TỊCH                      
 
Ðoàn Ðức Hồng